Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sociology, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Sociologi - SOA
Ämnesområde Sociologi - SO1
  Kurskod   731G15
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för klassisk och modern sociologisk teori
- beskriva vad som karaktäriserar sociologiska tänkande
- tillämpa de teoretiska sociologiska perspektiv i analysen av kultur, samhälle och institutioner.
Kursinnehåll
The course comprise an orientation in different perspectives and central concepts in Sociology, ranging from classical sociological theory to symbolic interactionism, gender theory, and theories of late modernity.
Undervisning/Arbetsformer
The course consists of lectures and seminars. In addition to that the students are
expected to engage in independent studies.
Examination
The course is examined by an individual written exam covering the course litterature Detailed instructions concerning examination are provided in a study guide to the course.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

At least one year of full−time undergraduate studies.
Documented knowledge of Engelska B"; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased 575 + TWE-score 4.5, internetbased 90 TWE-score 20), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sociology
Sociology
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 731G15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi - SOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SOA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-02-26 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.