Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledning och strategiskt personalarbete 1, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde HRM/HRD
Ämnesområde Sociologi - SO1
  Kurskod   731G14
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för klassiska sociologiska teorier och begrepp
- beskriva arbetets roll och betydelse för individer och samhälle utifrån ett sociologiskt perspektiv
- beskriva och analysera grundläggande perspektiv inom området organisation
- beskriva personalarbetets funktion i företagets strategiska och operativa miljö
- redogöra för grundläggande företagsekonomiska begrepp och tänkesätt
- argumentera kring personalrelaterade händelsers företagsekonomiska förutsättningar och konsekvenser
- redogöra för mikrosociologiska teorier och begrepp.
Kursinnehåll
Organisation och organisationsförändring, 7,5 hp
(Organisation and Organisational Change)
Delkursen behandlar organisationsteoretiska perspektiv och grundläggande teorier om förändringsarbete inom organisationer.

Arbetslivssociologi, 7,5 hp
(Sociology in Working life)
Delkursen behandlar klassisk sociologisk teori och begrepp med inriktning mot arbete och arbetsliv. Samhällsteorier behandlas utifrån konsensus- och konfliktperspektiv, tillsammans med teorier om struktur och aktör. Vidare behandlas forskning om arbetslivet kopplat till begrepp som klass, etnicitet och genus.

Personalekonomi, 7,5 hp
(Human Resource Economy)
Delkursen behandlar företaget som fenomen, dess styrmekanismer och utvärderingsmetoder. Elementära strategiska och operativa företagsekonomiska begrepp presenteras. Principer och modeller för planering, styrning och uppföljning för att uppnå företagsekonomiskt effektiv verksamhet inom personalområdet tas upp.

Arbetslivets socialpsykologi, 7,5 hp
(Social Psychology in Working Life)
Delkursen behandlar samspelet mellan individ och arbetsmiljö mot bakgrund av mikrosociologisk teoribildning och arbetslivsinriktad forskning. I delkursen läggs särskild vikt vid olika rollteoretiska perspektiv. I delkursen behandlas även teori och forskning om gruppens struktur och process.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom att delta i föreläsningar och seminarier ska den studerande, enskilt eller i grupp, genomföra förelagda uppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationsformerna består av salsskrivning, hemskrivning och dugga. Examination sker skriftligt och muntligt vid obligatoriska seminarier. Detaljerad information om examinationens innehåll och upplägg finns i studiehandledningen till kursen. Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledning och strategiskt personalarbete 1
Strategic Human Resource Management 1
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 731G14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: HRM/HRD          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2016-10-06