Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledning och strategiskt personalarbete 1, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi
Ämnesområde Sociologi - SO1
  Kurskod   731G14
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för arbetets värde och utveckling i ett historiskt perspektiv
- beskriva utvecklingstendenser i samhällsekonomi, strukturomvandling i svenskt näringsliv och dess konsekvenser för arbetsmarknad och arbetsliv
- beskriva och analysera grundläggande perspektiv inom området organisation och ledning
- beskriva personalarbetets funktion i företagets strategiska och operativa miljö
- redogöra för grundläggande företagsekonomiska begrepp och tänkesätt samt kunna argumentera kring personalrelaterade händelsers företagsekonomiska förutsättningar och konsekvenser
- använda kunskap om individen och arbetsmiljön.
Kursinnehåll
Arbetslivssociologi, 7,5 hp
(Sociology in Working life)

Delkursen behandlar samspelet mellan individ och samhälle med tonvikt på arbete och arbetsliv. I delkursen redogörs det för arbetets värde och utveckling i ett historiskt perspektiv. Vidare behandlas utvecklingstendenser i samhällsekonomi, strukturomvandling i svenskt näringsliv och dess konsekvenser för arbetsmarknad och arbetsliv.

Organisation och ledning, 7,5 hp
(Organisation and Management)

Delkursen behandlar organisationsteoretiska perspektiv, ledarskapsteorier och modeller för utveckling inom ledning och organisation.

Personalekonomi, 7,5 hp
(Human Resource Economy)

Delkursen behandlar företaget som fenomen, dess styrmekanismer och utvärderingsmetoder. Elementära strategiska och operativa företagsekonomiska begrepp presenteras. Principer och modeller för planering, styrning och uppföljning för att uppnå företagsekonomiskt effektiv verksamhet inom personalområdet tas upp.

Arbetslivets socialpsykologi, 7,5 hp
(Social Psychology in Working Life)

Delkursen behandlar samspelet mellan individen och hennes arbetsmiljö. Vidare förmedlas kunskap om hur man kan hantera samarbetssvårigheter utifrån olikheter i arbetsroller och arbetssätt för att skapa goda relationer och ett bra arbetsklimat.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom att delta i föreläsningar och seminarier ska den studerande, enskilt eller i grupp, genomföra förelagda uppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationsformerna varierar beroende på innehåll och uppläggning av de olika delkurserna. Examination sker fortlöpande via olika former av tentamina och via förelagda uppgifter som examineras såväl skriftligt som muntligt vid obligatoriska seminarier. Detaljerad information om examinationens innehåll och upplägg finns i studiehandledningen till kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledning och strategiskt personalarbete 1
Strategic Human Resource Management 1
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 731G14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2011-10-17