Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utanförskap och social (o)ordning, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi - SOA
Ämnesområde
  Kurskod   731G12
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för samhällsvetenskaplig teoribildning kring sociala problem som kriminalitet, missbruk och psykisk sjukdom
- demonstrera ett kritiskt förhållningssätt till olika ståndpunkter i samhällsdebatten och vetenskapssamhället kring sociala problem och deras lösningar
- reflektera över och problematisera fenomen som utanförskap, avvikelse och social kontroll i det nutida välfärdssamhället.
Kursinnehåll
Kursen belyser det nutida välfärdssamhällets villkor och förändring. Här behandlas sociala problem som kriminalitet, missbruk och psykisk sjukdom utifrån olika samhällsvetenskapliga perspektiv. Den studerande ska inhämta fördjupade kunskaper kring fenomen som social avvikelse, marginalisering och social kontroll.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom att delta i föreläsningar, seminarier och läsa litteratur ska den studeranda delta i grupparbeten samt, enskilt eller i grupp, genomföra förelagda skriftliga och muntliga uppgifter.
Examination
Examinationen sker fortlöpande i skriftlig och muntlig form genom förelagda uppgifter som redovisas vid examinerande seminarier samt genom hemtentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 30 hp godkända inom något samhälls- eller beteendevetenskapligt ämne.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utanförskap och social (o)ordning
Social Exclusion and Social (Dis)Order
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 731G12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi - SOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SOA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-04-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.