Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Arbetslivets etik, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi - SOA
Ämnesområde
  Kurskod   731G06
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- visa grundläggande medvetenhet om etisk problematik inom arbetslivet
- redogöra för kunskaper om värdegrunder, yrkesetiska koder, etikintensitet och dessas tillämpning av skilda professioner och yrkeskategorier
- redogöra för centrala etiska teoribildningar och begrepp samt utvecklat förmågan att reflektera över yrkesetiska frågor.
Kursinnehåll
I kursen behandlas etik och ledarskap, en grundläggande orientering om centrala teoribildningar och begrepp samt en orientering om etik i ett historiskt perspektiv och dess betydelse i det moderna samhället.
Kursen är strukturerad utifrån ett antal perspektiv som alla har betydelse för etik i arbetslivet. Här innefattas värderingsgrunder för offentliga organisationer såväl som privata företag, skilda professioners yrkesetiska regler, mötet med kunder, klienter, patienter och medarbetare.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras via skriftligt individuellt arbete.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Arbetslivets etik, grundkurs
Occupational Ethics
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 731G06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi - SOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SOA   SA