Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Mångfald i samhälle och arbetsliv, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi - SOA
Ämnesområde
  Kurskod   731G05
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för de förändringar som sker i det svenska samhället med avseende på mångfald,
- visa förtrogenhet med mångfaldens betydelse ur ett organisations- och individperspektiv,
- redogöra för hur arbetslivet kan utvecklas utifrån olika människors förutsättningar och behov.
Kursinnehåll
I kursen presenteras centrala sociologiska teorier och begrepp som följs av en analys av det svenska samhället utifrån en demografisk aspekt med särskild tonvikt på mångfald. Därefter belyses hur mångfald behandlas i arbetslivet. Mångfaldsbegreppet hanteras utifrån följande dimensioner: etnisk och social bakgrund, kön, ålder, sexuell läggning och funktionshinder.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom att delta i föreläsningar och läsa litteratur ska de studerande i grupp genomföra ett projektarbete samt delta i seminarier.
Examination
Kursen examineras genom det i grupp genomförda projektarbetet som presenteras och granskas vid ett avslutande seminarium. I det avslutande seminariet ingår även att granska övriga kursdeltagares projektarbeten.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Mångfald i samhälle och arbetsliv, grundkurs
Diversity in Society and Working Life
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 731G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi - SOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SOA   SA