Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Rörlighetens betydelse för att främja hälsa och lärande i arbetslivet, fortsättningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi - SOA
Ämnesområde
  Kurskod   731G04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- problematisera rörlighetens betydelse i arbetslivet ur såväl ett samhälleligt, organisatoriskt som individuellt perspektiv,
- granska olika aspekter på rörlighet i arbetslivet med tonvikt på rörlighetens betydelse för hälsa, lärande och kompetensutveckling,
- diskutera och förmedla såväl teoretiskt som praktiskt hur hälsa, lärande och kompetensutveckling är beroende av varandra för ett hållbart och utvecklande arbetsliv.
Kursinnehåll
Kursen problematiserar rörlighetens betydelse i arbetslivet ur såväl ett samhälleligt, organisatoriskt som individuellt perspektiv. Med rörlighet avses exempelvis rörlighet från arbetslöshet eller sjukskrivning till arbete, men även byte av arbete eller arbetsuppgifter inom och mellan organisationer. Särskild uppmärksamhet fästs i kursen vid rörlighetens betydelse för hälsa, lärande och kompetensutveckling, och hur dessa aspekter är ömsesidigt beroende av varandra för ett hållbart och utvecklande arbetsliv. I kursen betonas betydelsen av att diskutera rörlighet såväl teoretiskt som praktiskt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete individuellt och i grupp, obligatoriska presentationer och aktivt deltagande i seminarier. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbete med självstudier, enskilt eller i grupp.
Undervisningsspråk: Svenska.
Examination
Examinationen sker muntligt och skriftligt, såväl individuellt som i grupp. Examinationen kan ske löpande under kurser eller i slutet av kursen.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 20 p (30 hp) godkända inom samhälls- eller beteendevetenskapligt område (motsv) alternativt minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet inom personal- och/eller rehabiliterande arbete, arbete med arbetsledande funktion eller fackligt arbete.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Rörlighetens betydelse för att främja hälsa och lärande i arbetslivet, fortsättningskurs
Mobility and its Relevance for Promoting Health and Learning in Working Life
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 731G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi - SOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SOA   SA