Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sociologi 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi - SOA
Ämnesområde
  Kurskod   731G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda fördjupade kunskaper om aktuella sociologiska teorier kring det nutida samhällets organisering och utveckling,
- använda begreppsliga verktyg för att genomföra analyser av sociala fenomen,
- självständigt genomföra och integrera analyser av sociala fenomen utifrån makro- och mikroperspektiv,
- kritiskt jämföra och reflektera kring sociologiska teorier,
- redogöra för betydelsen av övergripande vetenskapsfilosofiska och metodologiska överväganden för kvalitativt metodtänkande,
- använda fördjupade kunskaper om de vanligaste kvalitativa datainsamlingsmetoderna samt om kvalitativa analysstrategier,
-kritiskt läsa och reflektera över sociologiska studier som bygger på kvalitativa metoder,
- självständigt genomföra och rapportera en sociologisk forskningsstudie.
Kursinnehåll
Fördjupad sociologisk teori, 7,5 hp
(Advanced Sociological Theory)

Inom delkursen behandlas aktuella sociologiska teorier om det nutida samhällets organisering och utveckling. De förklaringsmodeller och analyser av sociala fenomen som behandlas på kursen genomlyses på såväl makro- som mikronivå.

Sociologisk metod med kvalitativ inriktning, 7,5 hp
(Qualitative Research Methods)

I kursen behandlas, efter en introduktion kring vetenskapsfilosofiska och metodologiska utgångspunkter, de viktigaste kvalitativa datainsamlingsstrategierna och de centrala inslagen i deskriptiv kvalitativ analys och kvalitativ analys med teorigenererande ambitioner.

Uppsats, 15 hp
(Thesis)

Inom delkursen ska de studerande, företrädesvis i par, författa ett arbete och därvid utgå från vetenskaplig forskning och teoribildning samt där välja för forskningsproblemet relevanta analys- och datainsamlingsmetoder. Uppsatsen ska uppfylla de teoretiska, metodologiska och dispositonsmässiga krav som ställs på nivån. Uppsatsen ska innehålla en reflekterande diskussion samt följa de regler för formalia som handledare och examinator anvisar.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete i grupp eller individuellt samt obligatoriska redovisningar och aktivt deltagande i seminarier. Vidare ingår handledning i grupp och individuellt. Förutom schemalagd tid förväntas de de studerande arbeta med självständigt både enskilt och i grupp.
Examination
Examinationsformerna varierar beroende på uppläggning av de olika delkurserna. Förutom aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier förekommer hemtentamen som examinationsform. Uppsatsen presenteras och försvaras vid ett seminarium. Den studerande ska även opponera på annan uppsats samt aktivt delta vid minst två ytterligare uppsatsseminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Sociologi grundkurs, 30 hp och genomgången Sociologi fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända, vari ska ingå Sociologisk metod med kvantitativ inriktning 7,5 hp och Uppsats 7,5 hp (motsv.).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sociologi 3, fördjupningskurs
Sociology 3
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 731G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi - SOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     SOA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.