Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sociologi 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi - SOA
Ämnesområde
  Kurskod   731G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för grundläggande begrepp, resonemang och perspektiv inom modern makro- och mikrosociologisk teori,
- analysera företeelser i det moderna samhället med hjälp av olika sociologiska teorier ur både ett makro- och mikroperspektiv,
- demonstrera ett kritiskt förhållningssätt till olika ståndpunkter som förs fram i samhällsdebatten,
- visa insikt om de principiella för- och nackdelarna med kvalitativa och kvantitiativa metoder,
- redogöra för de grundläggande tankarna bakom signifikanstest, konfidensintervall och statistiska samband,
- analysera kvantitativa datamaterial med hjälp av grundläggande deskriptiv och statistisk analys,
- konstruera en enkät, samla in egna kvantitativa data med hjälp av enkät, intervju eller kvantitativ innehållsanalys av material från Internet,
- koda, bearbeta och analysera självständigt insamlat material,
- skriftligen rapportera arbetet med insamling och analys av egna kvantitativa data i form av en uppsats.
Kursinnehåll
Makrosociologiska teorier II, 7,5 hp
(Macrosociological Theories II)

Kursen behandlar moderna makrosociologiska teorier med särskild hänsyn till de sociala, ekonomiska och politiska samhällsförändringar som globaliseringen innebär.

Mikrosociologiska teorier II, 7,5 hp
(Microsociological Theories)

Kursen ger en fördjupning i och breddad förståelse av mikrosociologiska teorier. Skillnaden mellan olika teoritraditioner vad gäller grundläggande antaganden om människans och samhällets natur belyses.

Sociologisk metod med kvantitativ inriktning, 7,5 hp
(Quantitative Research Methods)

Kursen inleds med en vetenskapsteoretiskt inriktad diskussion om kvantitativa och kvalitativa metoder. Sedan följer elementär sannolikhetsteori, normalfördelningen, sampling och samlingfördelning, signifikanstest och konfidensintervall av medelvärde och medelvärdesskillnad, av proportioner och proportionsskillnad, Chi-2 test, korrelation, konstruktion av attitydindex och elementär sambandsanalys med hjälp av regressionslinje.

Uppsats, 7.5 hp
(Essay)

Formulering av ett forskningsproblem och insamling av egna kvantitativa data. Detta sker med hjälp av en självständigt konstruerad enkät eller klassifikationsschema för innehållsanalys. Insamlade data kodas, bearbetas och analyseras självständigt och rapporteras skriftligen i form av en uppsats. Uppsatsen presenteras på ett seminarium där den studerande även ska opponera på annan uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, självständigt grupparbete med förelagda diskussionsfrågor, obligatoriska presentatoner och aktivt deltagande i seminarier. Vidare ingår praktisk färdighetsträning i statistik dataanalys, obligatoriska inlämningsuppgifter i dataanalys med feedback och gemensam genomgång. Praktiska övningar i enkätkonstruktion med presentation i seminarieform och utförande av en egen kvantitativ undersökning med redovisning på seminarium ingår även.
Examination
Examinationsformerna varierar beroende på innehåll och uppläggning av de olika delkurserna. Förutom obligatoriska seminarier och inlämningsuppgifter förekommer såväl hemtentamen som salstentamen samt presentation av egen och opposition på annan uppsats vid seminarium.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Sociologi grundkurs med minst 22,5 hp godkända, vari ska ingå delkurserna Makrosociologiska teorier 7,5 hp, Mikrosociologiska teorier 7,5 hp och Elementär sociologisk metod 7,5 hp (motsv.).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sociologi 2, fortsättningskurs
Sociology 2
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 731G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi - SOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SOA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.