Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sociologi 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi - SOA
Ämnesområde
  Kurskod   731G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda klassiska makrosociologiska teorier och begrepp,
- använda klassiska och moderna mikrosociologiska teorier och begrepp,
- redogöra för aktuella samhällsfenomen med utgångspunkt från i kursen presenterade teorier,
- tolka vardagslivets strukturer och individers och gruppers kommunikation och samspel,
- formulera en vetenskaplig studie med tonvikt på design, urvalsprocess och datainsamlingsteknik,
- orientera sig om olika metodologiska och vetenskapsteoretiska skolbildningar,
- individuellt skriftligt producera och vid seminarium försvara en mindre rapport inom ett av sociologins kunskaps- och tillämpningsområden.
Kursinnehåll
Makrosociologiska teorier I, 7,5 hp
(Macrosociological Theories I)

Inom delkursen behandlas grundläggande makrosociologisk teori och begreppsbildning med tonvikt på klassiska teorier och begrepp. I kursen används dessa teorier för att förstå aktuella samhällsproblem.

Mikrosociologiska teorier I, 7,5 hp
(Microsociological Theories I)

Inom delkursen behandlas grundläggande mikrosociologi med tonvikt på klassiska teorier men även moderna teorier och begrepp. I kursen används dessa teorier för att förstå vardagslivets strukturer och individers och gruppers kommunikation och samspel.

Elementär sociologisk metod, 7,5 hp
(Basic Research Methods)

Inom delkursen introduceras den sociologiska forskningsprocessen med tonvikt på olika metodologiska och vetenskapsteoretiska perspektiv. Huvudvikten läggs vid elementär design, urvalsprocessser och datainsamlingsteknik. I delkursen ingår moment där den studerande praktiskt får pröva på olika vetenskapliga metoder.

Specialkurs, 7,5 hp
(Applied Sociology)

Inom delkursen ska den studerande individuellt skriftligt producera och muntligen försvara en mindre rapport inom ett av sociologins kunskaps- och tillämpningsområden.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete individuellt och i grupp, obligatoriska presentationer och aktivt deltagande i seminarier. Vidare ingår praktisk färdighetsträning i elementär vetenskaplig metod såväl muntligt som skriftligt. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Examinationsformerna varierar beroende på uppläggning av de olika delkurserna. Förutom obligatoriska seminarier och inlämningsuppgifter förekommer såväl hemtentamen som salstentamen samt presentation och försvar av egen rapport samt opposition på annan rapport vid examinerande seminarium.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sociologi 1, grundkurs
Sociology 1
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 731G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi - SOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SOA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.