Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledning och strategiskt personalarbete 4, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi - SO1
Ämnesområde Övrigt inom beteendevetenskap - BE9
  Kurskod   731A04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna
- redogöra för ett internationellt perspektiv på eget valt problemområde inom arbete och arbetsliv
- analysera olika variabler i en internationell komparativ studie inom arbetslivsområdet
- redogöra för vetenskapliga och metodologiska utgångspunkter för olika former av utvärderingar
- analysera och kritiskt diskutera olika utvärderingsmodellers styrkor och svagheter
- självständigt konstruera och försvara en utvärderingsdesign som följer upp, systematiserar och värderar en verksamhet eller arbetsorganisation
- visa kunskap och förståelse inom arbete och arbetsliv, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbetet
- visa fördjupade sociologiska metodkunskap
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
-visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera egna slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet
- visa förmåga att inom området arbete och arbetsliv göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
-visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för egen kunskapsutveckling.
Kursinnehåll
Internationellt perspektiv på arbete och arbetsliv, 7,5 hp
(International Perspective on Work and Working Life)

Delkursen behandlar arbete och arbetsliv ur ett internationellt perspektiv. Frågor om samhällsförändringars inverkan på utvecklingen av arbetsorganisationer och ledningssystem behandlas tillsammans med komparativa studier inom arbetslivet med focus på klass, intersektionalitet, etnicitet och hälsa i en internationell kontext.

Avancerad utvärderingmetodik, 7,5 hp
(Advanced Evaluation Methodology)

I delkursen behandlas olika utvärderingsmodeller och tillämpningsområden tillsammans med frågor om metodologi, metodval och analysstrategier. Den studerande arbetar självständigt med att konstruera en utvärderingsdesign som följer upp, systematiserar och värderar en intervention inom offentlig eller privat verksamhet.

Självständigt arbete, 15 hp
(Thesis)

Den studerande ska självständigt författa ett arbete och därvid utgå från vetenskaplig teoribildning och forskning samt välja modeller, tekniker och metoder. Det självständiga arbetet ska uppfylla de teoretiska, metodologiska, forskningsetiska och dispositionsmässiga krav som stalls på nivån. Det självständiga arbetet ska innehålla en kritisk diskussion over det egna arbetet samt följa de formalia som handledare och examinator anvisar.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och självstudier. Inom delkurserna används fallmetodik där den studerande självständigt konstruerar fall för deskriptiv presentation, analys och diskussion. Det självständiga arbetet struktureras av obligatoriska seminarier, grupphandledning samt enskild handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras fortlöpande genom skriftlig och muntlig presentation tillsammans med diskussion och kritisk granskning. Det självständiga arbetet presenteras och försvaras vid ett examinerande seminarium. Den studerande ska kritiskt granska ett annat arbete samt aktivt delta i diskussionen av andra arbeten. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Ledning och strategiskt personalarbete grundkurs (30 hp) och fortsättningskurs (30 hp) och genomgången Ledning och strategiskt personalarbete fördjupningskurs med minst 22,5 hp godkända vari ska ingå en uppsats om 15 hp (motsv.).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledning och strategiskt personalarbete 4
Strategic Human Resource Management 4
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 731A04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi - SO1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     SO1   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-02-14 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.