Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sociologi 4 - Sociologiska perspektiv på välfärdssamhällets förändring, avancerad nivå, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi - SOA
Ämnesområde
  Kurskod   731A02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- beskriva, analysera och kritiskt granska välfärdssamhällets förändring med särskild tonvikt på arbetslivets och hälsoområdets problematik och politik ur såväl ett makro- som mikrosociologiskt perspektiv,
- kritiskt granska aktuella samhällsfenomen i relation till arbetslivet och hälsoområdet,
- självständigt genomföra en forskningsstudie med tydliga inslag av kritisk reflektion av såväl teoretisk som empirisk art.
Kursinnehåll
Arbetslivets sociologi, 7,5 hp
(Sociology of Work)

Inom delkursen behandlas välfärdssamhällets förändring med tonvikt på arbetslivets problematik och politik. De förklaringsmodeller och empiriska förhållanden som analyseras inom området genomlyses på såväl makro- som mikronivå.

Medicinsk sociologi, 7,5 hp
(Sociology of Medicine)

Inom delkursen behandlas och analyseras välfärdssamhällets förändring med tonvikt på hälsoområdets problematik och politik. De förklaringsmodeller och empiriska förhållanden som analyseras inom området genomlyses på såväl makro- som mikronivå.

Uppsats, 15 hp
(Tehsis)

Inom delkursen ska den studerande, utifrån kursens problemområden, självständigt författa ett arbete och därvid utgå från vetenskaplig teoribildning och forskning samt välja modeller, tekniker och metoder. Uppsatsen ska uppfylla de teoretiska, metodologiska och dispositionsmässiga krav som ställs på nivån. Uppsatsen ska innehålla en kritisk diskussion över det egna arbetet samt följa de formalia som handledare och examinator anvisar.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete individuellt och i grupp, obligatoriska redovisningar och aktivt deltagande i såväl föreläsningar som seminarier. Vidare ingår handledning i grupp och individuellt. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbete med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Examinationsformerna varierar beroende på uppläggning av de olika delkurserna. Förutom aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier och utförande av obligatoriska inlämningsuppgifter förekommer hemtentamen som examinationsform. Uppsatsen presenteras och försvaras vid ett seminarium och den studerande ska opponera på annan uppsats samt aktivt delta vid minst två ytterligare uppsatsseminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Sociologi grundkurs (30 hp) och fortsättningskurs (30 hp) och genomgången Sociologi, fördjupningskurs (30 hp) med minst 22,5 hp godkända, vari skall ingå en uppsats om 15 hp (motsv).
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sociologi 4 - Sociologiska perspektiv på välfärdssamhällets förändring, avancerad nivå
Sociology 4 - Sociological Perspectives on the Changing Welfare Society
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 731A02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi - SOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     SOA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.