Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sociologi 4, avancerad nivå, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi - SOA
Ämnesområde
  Kurskod   731A01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:
- kunna redogöra för den aktuella diskussionen av sociologiska teorier, särskilt om det postmoderna informationssamhället
- självständigt analysera globaliseringens och informationsteknologins effekter på det svenska samhället
- utifrån en teoretisk förståelse av de aktuella samhällsförändringarna utveckla ett forskningsproblem
- kunna ge en fördjupad redogörelse för metodproblem med särskild relevans för den studerandes valda uppsatsprojekt
- kunna analysera sociologiska metodproblem i forskningsprocessen utifrån olika vetenskapsteoretiska perspektiv
- utifrån ett valt problemområde, genomföra en studie där sociologisk teori och empiriska data används på ett självständigt sätt och där den personliga kritiska reflektionen sätts i centrum.
Kursinnehåll
Aktuell teoridiskussion, 7,5 poäng
(Current Theoretical Discourse in Sociology)

Inom delkursen behandlas aktuella riktningar inom modern sociologisk teori. Den studerande ska självständigt relatera dessa riktningar till varandra och till empiriska forskningsresultat. Momentet ger möjlighet till fördjupad teoretisk problematisering av ett forskningsområde som är relevant för uppsatsarbetet.

Sociologisk metod, 7,5 poäng
(Advanced Research Methods)

Den studerande ska fördjupa sina metodkunskaper inom ett område av relevans för det egna uppsatsarbetet. Metodvalet analyseras ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv med tonvikt på metoders roll i forsknings-
processen. I kursen presenteras metodproblem och förslag till lösningar med exempel från den aktuella sociologiska forskningen.

Uppsats, 15 poäng
(Thesis)

Huvudmomentet är att den studerande, utifrån ett valt problemområde, genomför en studie där sociologisk teori och empiriska data används på ett självständigt sätt. Den personliga kritiska reflektionen sätt i centrum. Uppsatsen ska uppfylla de teoretiska, metodiska och dispositionsmässiga krav som ställs på D-nivån.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, självständigt grupparbete utifrån både förelagda och egenhändigt formulerade diskussionsfrågor som utmynnar i skriftliga underlag som presenteras för gemensam diskussion vid obligatoriska seminarier. Vidare ska den studerande självständigt insamla data, eller kritiskt använda sekundärdata, och författa ett arbete baserat på dessa samt på relevant sociologisk teoretisk litteratur liksom aktuella forskningsrapporter.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska diskussionsseminarier, presentation och diskussion av essäer i vilka under kursen inhämtade teori- och metodkunskaper redovisas. Uppsatsen presenteras och försvaras vid ett seminarium och den studerande ska opponera på annan uppsats samt aktivt delta vid minst två ytterligare uppsatsseminarier.Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Sociologi grundkurs, (30 hp) och fortsättningskurs (30 hp) och genomgången Sociologi fördjupningskurs, (30 hp) med minst 22,5 hp godkända, vari skall ingå en uppsats om 15 hp (motsv).
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sociologi 4, avancerad nivå
Sociology 4
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: 731A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi - SOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     SOA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-04-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.