Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Risk Management of Financial Markets and Institutions, 7,5hp
 
Kurskategori Civilekonomprogrammet, Internationella civilekonomprogrammet, Politices kandidatprogrammet och fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi
Ämnesområde Nationalekonomi - NA1
  Kurskod   730G97
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för hur finansiella institutioner och marknader fungerar, deras roll i en ekonomi, och varför de anses kräva särskilda regler.
- redogöra för olika typer av risker som finansinstitut står inför.
- identifiera, mäta och hantera marknads- och speciellt ränterisker i finansiella institut.
- ur ett historiskt perspektiv diskutera hur kriser på finansmarknaderna skapas, och problemen med att mäta system kriser.
- redogöra för hur reglerna på finansmarknaderna är uppbyggda och hur de har utvecklats över tiden som en följd av kriser och utveckling av nya finansiella instrument
- diskutera användningen av olika metoder för att hantera risker i det finansiella systemet och inom enskilda finansinstitut.
Kursinnehåll
Kursen behandlar styrning och förordningar för finansmarknaderna och finansinstituten. Kursen kombinerar ett historiskt och institutionellt perspektiv på finansiella kriser, med praktisk riskhantering för finansiella institutioner. Kursen har både en modern finansinstitut managementperspektiv och ett historiskt perspektiv som hjälper till att förstå utmaningarna inom förvaltning och regleringen av finansförmedlare och finansiella marknader. Kursen förklarar varför finansiella mellanhänder existerar, räntor, avkastning och varför fluktuationer i räntor är så avgörande för riskhantering i finansiella institut; varför finansiella institut och finanssektorn ses som särskilda jämfört med andra företag och sektorer i ekonomin. Kursen ger en djup förståelse för finansiella kriser i ett historiskt perspektiv; hur man identifierar, mäta och hantera risker i finansiella institut. Framför allt ränterisk, kreditrisk, valuta- och likviditetsrisker. Kursen ger en god förståelse för hur man driver finansiella institutioner som banker.
Undervisning/Arbetsformer
Kursmålen uppfylls genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, inlämningsuppgifter, rapportskrivning och presentationer, diskussioner och bedömningar. Självstudier är ett nödvändigt komplement till kursen. Undervisningsspråket är Engelska och/eller engelska
Examination
Kursen examineras genom individuella och gruppuppgifter samt en avslutande hemtenta. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi, grundkurs 30 hp grundnivå eller motsvarande med minst 15 hp godkända. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6: internationellt erkänt test, tex TOEFL (min poäng: papper 575+ TWE-poäng 4,5 och internetbaserat 90+ TWE-poäng 20), IELTS, akademiskt (min poäng: totalt band 6,5 och inget band under 5,5) eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Risk Management of Financial Markets and Institutions
Risk Management of Financial Markets and Institutions
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2013-00306, 2013-00307, 2014-01142, 2014-01143, 2014-01144   Kurskod: 730G97      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-10-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.