Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Marknadsstruktur och företagsstrategi, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde Nationalekonomi - NA1
  Kurskod   730G95
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för innebörden av olika marknadsformer- och strukturer
- beskriva strukturen på olika marknader
- tillämpa ekonomisk mikroteori när det gäller att analysera företags och andra aktörers beteenden på olika marknader.
Kursinnehåll
I kursen behandlas hur faktorer som efterfrågemönster, marknadsformer, förekomst av information och konkurrensförhållanden i övrigt påverkar företags strategier när det gäller exempelvis prissättning, kvalitetssatsningar och marknadsföringsåtgärder. Olika beteenden och strategival analyseras såväl ur en företagsekonomisk som ur en nationalekonomisk synvinkel. Vidare studeras möjligheterna till, och lämpligheten i, statliga regleringar av marknader liksom även betydelsen av teknisk utveckling.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Självstudier är ett nödvändigt komplement till undervisningen.
Examination
Examination sker genom grupparbeten fortlöpande i form inlämningsuppgifter under kursens gång, aktivt deltagande i seminarier och en avslutande skriftlig hemtentamen som genomförs individuellt. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp med minst 15 hp godkända, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Marknadsstruktur och företagsstrategi
Industrial Organisation
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 730G95      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     NAA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-03-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.