Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Miljöekonomi, 7,5hp
 
Kurskategori Civilekonomprogrammet, Internationella civilekonomprogrammet, Politices kandidatprogrammet och fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi
Ämnesområde Nationalekonomi - NA1
  Kurskod   730G92
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för resursfördelningsproblemen inom miljöområdet
- förklara behovet av styrmedel inom olika naturresursekonomiska områden samt förklara varför användandet av styrmedel kan bidra till en mer hållbar utveckling
- redogöra för metoder som används för att värdera miljövaror, samt deras styrkor och begränsningar
- analysera aktuella miljöpolitiska frågor baserat på relevanta teorier inom miljö- och naturresursområdet
- redogöra för vilka styrmedel som finns inom miljöområdet samt problem som kan uppstå för ett litet land som Sverige att föra en självständig miljöpolitik.
Kursinnehåll
På kursen behandlas teorin för en effektiv hushållning med knappa miljö- och naturresurser. Det studeras hur styrmedel kan användas för att uppnå ett mer uthålligt och effektivt nyttjande av naturresurser. Vidare behandlas värdering av miljövaror. Svenska nationella och internationella miljöproblem behandlas på kursen.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar och lektioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Skriftlig tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi, grundkurs 30 hp med minst 15 hp godkända, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Miljöekonomi
Environmental economics
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2013-00306, 2013-00307   Kurskod: 730G92      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-03-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.