Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Diversity and discrimination, 7,5hp
 
Kurskategori Civilekonomprogrammet samt i Internationella civilekonomprogrammet
Huvudområde Nationalekonomi - NA1
Ämnesområde Nationalekonomi - NA1
  Kurskod   730G89
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- analysera och integrera teorier om diskriminering, individuella preferenser och sociala normer kopplat till framför allt genus-specifika ekonomiska utfall, etnicitet och sexuell läggning.
- självständigt utforma grundläggande analyser med hjälp av den för ?frågeställningen mest relevanta metoden för att utvärdera om diskriminering föreligger.
- tolka och kritiskt granska rapporter och vetenskapliga skrifter om diskriminering utifrån ett ekonomiskt perspektiv.
Kursinnehåll
Kursen omfattar:
- grundläggande ekonomisk diskrimineringsteori.
- grundläggande begrepp om genus och intersektionalitet
- sociala normer
- internalisering av sociala normer
- existensen av genus-specifika preferenser
- genus-specifika ekonomiska utfall i Sverige
- sysselsättning och inkomster bland olika grupperingar
- sysselsättning och inkomster bland olika grupperingar
- grundläggande experimentell ekonomi
- metoder för att mäta diskriminering
- evidens om diskriminering
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning består av föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Svenska och/eller Engelska
Examination
Examination sker i form av en lärandeportfölj, där en skriftlig hemtentamen samt kursens samtliga inlämningsuppgifter ska ingå. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi, grundkurs 30 hp eller motsvarande med minst 15 hp godkända.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Diversity and discrimination
Diversity and discrimination
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2013-00306, 2013-00307, 2014-01142, 2014-01143, 2014-01144   Kurskod: 730G89      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NA1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     NA1   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-10-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.