Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ekonometri, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde Nationalekonomi - NA1
  Kurskod   730G85
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för grundläggande ekonometriska modellformuleringar och innebörd av olika bakomliggande modellantaganden
- redogöra för de vanligast förekommande estimationsmetoderna och för hur olika modellformuleringar och egenskaper hos olika typer av data påverkar val av estimationsmetod
- tolka resultatet av genomförda modellskattningar av såväl mikro- som makroekonomiska modeller och pröva olika hypoteser med relevans för de modeller som skattats.
Kursinnehåll
Kursen innehåller följande moment:
- Den klassiska linjära regressionsmodellen och olika avvikelser från denna modell
- Estimationsmetoder för linjära regressionsmodeller
- Egenskaper hos olika typer av data
- Modeller för diskreta val
- Simultana ekvationssystem
- Hypotesprövning för avvikelser från bakomliggande modellantaganden och för förekomst av olika ekonomiska samband
- Datorlaborationer
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen omfattar föreläsningar och datorlaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Avslutande skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter i form av datorlaborationer. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi, grundkurs, 30 hpeller motsvarande och genomgången Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 hp fortsättningsnivå eller motsvarande med minst 45 hp godkända där delkursen Matematiska metoder i Nationalekonomi, eller motsvarande, ska ingå i Nationalekonomi 2.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ekonometri
Econometrics
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 730G85      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     NAA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-02-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2011-11-18