Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, fortsättningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NA1
Ämnesområde Nationalekonomi
  Kurskod   730G79
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- tillämpa de nationalekonomiska teorier som samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler bygger på.
- självständigt genomföra en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl.
- kritiskt granska en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl med utgångspunkt i de problem och brister som är förknippade med metoden.
Kursinnehåll
Denna kurs omfattar:
- Välfärdsteoretisk bakgrund
- Tillvägagångssätt vid genomförande av samhällsekonomiska kalkyler i teorin och praktiken
- Värdering av marknadsförda varor och tjänster vid perfekta marknader samt när det förelägger marknadsimperfektioner eller skatter/subventioner.
- Effekter på sekundära marknader och indirekta effekter
- Diskontering, tidshorisont, risk och osäkerhet
- Metoder att värdera nyttor och kostnader när marknadspriser saknas, dvs Revealed preferences-metoder respektive Stated preferences-metoder
-Empiriska tillämpningar inom olika områden
- Problem och begränsningar vid samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Avslutande skriftlig tentamen samt obligatoriskt grupparbete som redovisas genom skriftlig rapport samt presentation och opponering vid seminarium.. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi, grundkurs 30 hp eller motsvarande med minst 15 hp godkända.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, fortsättningskurs
Cost-Benefit Analysis, continuation course
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 730G79      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NA1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     NA1   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-01-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2013-10-11