Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Makroekonomisk teori och politik, fortsättningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NA1
Ämnesområde Nationalekonomi
  Kurskod   730G78
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för hur en makroekonomisk modell baserad på jämviktsvillkor i varu-, finans- och arbetsmarknad byggs
- göra en integrerad konjunkturanalys av olika makroekonomiska händelser.
Kursinnehåll
Det makroekonomiska modellbygget har sin början i en kärnmodell för kortsiktig makroekonomisk konjunkturanalys, sk IS-LM modell, där varu- och finansmarknader ingår. Kärnmodellen utvecklas, genom att inkludera arbetsmarknaden, till en modell för mellansiktig konjunkturanalys, sk AS-AD modell. Modellbygget avslutas med en kort introduktion till tillväxtteoriers grundmodell, sk Solow modell. Den teoretiska modellkonstruktionen belyses löpande med historiska och aktuella makroekonomiska exempel.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, samt gruppövningar, där studenten i mindre grupper får möjlighet att öva på att lösa och analysera utvalda makroekonomiska frågor och uppgifter, att ställa frågor om litteraturen, föreläsningar, aktuella makroekonomiska händelser etc. samt att utveckla sin presentationsteknik. Självstudier är ett nödvändigt komplement till undervisningen. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Aktivt och obligatoriskt deltagande vid övningar samt en skriftlig salstentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi, grundkurs eller motsvarande med minst 15 hp godkända.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Makroekonomisk teori och politik, fortsättningskurs
Macroeconomics for Developing Countries, continuation course
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 730G78      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NA1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     NA1   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-01-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.