Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Marknadsanalys och reglering, 7,5hp
 
Kurskategori Politices kandidatprogram
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   730G66
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- analysera marknaders funktionssätt med betoning på branscher som kännetecknas av ofullständig konkurrens
- redogöra för innebörden av olika marknadsstrukturer och vad som bestämmer marknadsstrukturen i en viss bransch
- tillämpa ekonomisk mikroteori när det gäller att analysera företags och andra aktörers beteenden på olika marknader
- förklara möjligheter och problem när det gäller offentliga sektorns reglering av marknader med ofullständig konkurrens, genomförda omregleringar och avregleringar i Sverige samt själv föreslå lämpliga offentliga ingrepp i marknadsekonomin.
Kursinnehåll
I kursen utvecklas studentens förmåga att analysera marknader genom att interaktionen mellan olika branschers grundläggande förutsättningar, marknadsstruktur och företagsstrategier och vilket utfall det ger på branschens funktionssätt studeras. Mikroekonomisk teori tillämpas för att förstå hur marknadens aktörer beter sig under olika marknadsformer och vilka effekter olika strategier får på marknadens funktionssätt. I marknadsanalysen fokuseras särskilt också den offentliga regleringen. I det sammanhanget studeras teorier för offentlig reglering, något om konkurrensrätt samt erfarenheter från reglering av olika marknader och de liberaliseringsprocesser som skett inte minst i Sverige under senare år.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och ett antal seminarier till vilka de studerande förbereder olika arbetsuppgifter. Kursen läses på halvfart. Självstudier är ett nödvändigt komplement till undervisningen.
Examination
Examination sker genom grupparbeten i form av inlämningsuppgifter under kursens gång, aktivt deltagande i seminarier och en avslutande individuell skriftlig hemtentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs kunskaper i mikroekonomi minst motsvarande en 7,5 hp-kurs på grundläggande nivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Marknadsanalys och reglering
Market Analysis and Regulation
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2009-00582   Kurskod: 730G66      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     NAA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-06-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.