Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Finansiella kriser och ekonomisk brottslighet, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   730G64
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för orsaker, förlopp och konsekvenser i de största finansiella kriserna genom historien
- diskutera skillnader och likheter mellan olika finansiella kriser
- redogöra för vilka ekonomiska och sociologiska mekanismer som leder fram till ekonomisk brottslighet
- diskutera sambandet mellan attityder (kultur), regelverk, kontrollmaktens intentioner och den ekonomiska brottslighetens omfattning och skadeverkningar.
Kursinnehåll
Kursen behandlar finansiella kriser och ekonomisk brottslighet utifrån ett samhällsekonomiskt och historiskt perspektiv. Både finansiella kriser och ekonomisk brottslighet är extrema händelser som drar till sig betydande samhällsekonomiska kostnader. Produktionsbrottfallet i samband med större bankkriser har varit mellan 5 och 15 procent av BNP, medan i den svarta ekonomin i vissa länder uppgår till 20 procent av BNP. Kursen behandlar också i vilken mån dessa företeelser är länkade till varandra. Den första delen av kursen fokuserar finansiella kriser.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen bedrivs på halvfart och innehåller föreläsningar och seminarier. Resultat redovisas i en hemuppgift och en uppsats. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationen sker genom obligatorisk närvaro vid samtliga seminarier, hemuppgift och uppsats.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Finansiella kriser och ekonomisk brottslighet, grundkurs
Financial Crises and Economic Crime
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 730G64      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ÖÄA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-11-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.