Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Introduktion till Nationalekonomi, grundkurs, 8hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   730G58
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för de nationalekonomiska grundproblemen och de grundläggande antagandena,
- redogöra för vad som bestämmer efterfrågan, utbud och pris på en marknad, samt vad som kan få dessa att förändras,
- redogöra för ett företags olika produktions- och kostnadssamband samt hur ett företag i fullständig konkurrens bestämmer den produktionskvantitet som maximerar vinsten,
- redogöra för olika nationalekonomiska tillväxtteorier samt översiktigt beskriva den svenska ekonomiska utvecklingen i ett långsiktigt perspektiv,
- redogöra för arbetsmarknadens funktionssätt, orsaker till arbetslöshet och något om arbetsmarknadspolitik,
- tillämpa nationalekonomiska modeller för att analysera ekonomiska problem,
- grundläggande tolka och tillämpa grafisk och enkel matematisk analys,
- inta ett nationalekonomiskt förhållningssätt ("thinking like an economist") till olika typer av ekonomiska problem.
Kursinnehåll
Kursen behandlar
- knapphetsproblemet och alternativkostnadsbegreppet,
- den ekonomiska teorins förutsättningar; aktörerna på marknaden och antagandet om rationalitet,
- efterfrågan, utbud och jämviktspris. Effekter på jämvikten av olika slags störningar,
- produktionsteori,
- företagets kostnadssamband på kort och lång sikt,
- vinstmaximering och utbud vid fullständig konkurrens,
- tillväxtens bestämningsfaktorer enligt den neoklassiska tillväxtteorin,
- teorin om endogen tillväxt,
- svensk ekonomisk utveckling i ett långsiktigt perspektiv,
- arbetsmarknaden, strukturell och konjunkturell arbetslöshet, arbetsmarknadspolitik,
- matematiska grundbegrepp som bråk och potenser, procent, funktioner, ekvationssystem, derivata, optimering, grafiska illustrationer.
Undervisning/Arbetsformer
Den studerande får undervisning i form av ett antal övningar och seminarier. På dessa diskuteras uppgifter och problem som den studerande förutsätts förbereda i förväg, enskilt eller i grupp. Under vissa övningstillfällen kan den studerande få tid att arbeta med uppgifter under schemalagd tid, delvis under handledning av lärare. Vidare hålls ett antal föreläsningar som hjälper den studerande att strukturera kursinnhållet. Den studerande arbetar i övrigt enskilt med inläsning av kurslitteratur och med övningsuppgifter och problem.
Examination
Kursen examineras genom en individuell, skriftlig tentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt MaC.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Introduktion till Nationalekonomi, grundkurs
Introduction to Economics
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 730G58      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     NAA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-11-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.