Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Finansiell ekonomi, fortsättningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   730G57
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för finansiell teori samt realiakunskaper om det finansiella systemet, om aktörerna och om huvudtyperna av finansiella instrument som hanteras på de finansiella marknaderna.
- redogöra för pengars tidsvärde, finansiella tillgångars värdebestämning och finansiell riskhantering.
Kursinnehåll
Kursen behandlar grundläggande teori och realia om:
- Det finansiella systemet, dess organisation och dess funktion.
- Aktörerna, de finansiella marknadsplatserna och de finansiella instrumenten.
- Hushållets och företagets finansiella problem.
- Tidsvärdet av pengar/kassaflöden.
- Värdering av finansiella tillgångar med fokus på obligationer och aktier.
- Riskhantering via portföljdiversifiering.
- Prissättning av finansiella instrument (CAPM).
- Prissättning av och riskhantering via terminskontrakt.
- Prissättning av och riskhantering via optionskontrakt.
- Företagets kapitalstruktur.
- Företagets utdelningspolitik.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning består av föreläsningar, lektioner, projektuppgifter och börssalslaborations. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker i form av skriftlig tentamen vid kursens slut samt genom projektuppgifter som genomförs under kursens gång.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi, grundkurs med minst 18 hp godkända eller genomgångna Introdution till Nationalekonomi, Makroekonomi och Mikroekonomi med minst 18 hp godkända eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Finansiell ekonomi, fortsättningskurs
Finance
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 730G57      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     NAA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-06-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.