Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ekonomisk samhällsanalys, fortsättningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   730G56
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för genomgripande strukturella förändringar i de utvecklade industriländerna
- förklara och analysera dessa förändringar med hjälp av ekonomisk teori.
Kursinnehåll
Industrisamhällenas förändring när det gäller produktionsinriktning genom övergång till tjänstesamhällen med globaliserad produktion och konsumtion.

- Olika tolkningar av denna förändring samt drivkrafter bakom.
- Betydelsen av teknisk utveckling i dessa sammanhang.
- Globalisering av produktion och konsumtion.
- Konsekvenser för individer och hushåll när det gäller livsvillkor, konsumtionsmönster och tidsanvändning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning består av föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker i form av skriftlig tentamen samt löpande inlämningsuppgifter under kursens gång.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi 1, med minst 18 hp godkända eller genomgångna Introduktion till Nationalekonomi, Makroekonomi och Mikroekonomi med minst 18 hp godkända, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ekonomisk samhällsanalys, fortsättningskurs
Econonic social analysis
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 730G56      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     NAA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-11-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.