Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, fortsättningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   730G54
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för de delar av mikro- och välfärdsteorin som
samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler bygger på,
- redogöra för hur samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler används i praktiken,
- kritiskt granska en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl, samt att
kunna genomföra en sådan,
- tillämpa metoder att uppskatta intäkts- och kostnadsposter såväl för effektersom har som för effekter som saknar marknadspris,
- analysera de problem och brister som kan vara förknippade med
samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler.
Kursinnehåll
Välfärdsteoretisk bakgrund
Tillvägagångssätt vid genomförande av samhällsekonomiska kalkyler i teorin och praktiken
Värdering av marknadsförda varor och tjänster vid perfekta marknader samt när det förelägger marknadsimperfektioner eller skatter/subventioner.
Effekter på sekundära marknader och indirekta effekter
Diskontering, tidshorisont, risk och osäkerhet
Metoder att värdera nyttor och kostnader när marknadspriser saknas, dvs Revealed preferences-metoder respektive Stated preferences-metoder
Empiriska tillämpningar inom olika områden
Problem och begränsningar vid samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Avslutande skriftlig tentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi 1, med minst 18 hp godkända eller genomgångna Introduktion till Nationalekonomi, Makroekonomi och Mikroekonomi med minst 18 hp godkända, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, fortsättningskurs
Cost-benefit analysis
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 730G54      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     NAA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2009-09-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.