Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Matematiska metoder i nationalekonomi, fortsättningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   730G51
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för de matematiska metoder som inom nationalekonomin används för att lösa jämvikts- och optimeringsproblem
- lösa matematiska problem av det slag som kursen behandlar.
Kursinnehåll
Kursen innehåller följande moment:
- Statisk jämviktsanalys; grundläggande linjär algebra
- Komparativ statisk analys; derivator och differentialer för funktioner med en och flera variabler
- Optimeringsproblem; extremvärden för funktioner med en och flera variabler, optimering under bivillkor
- Dynamisk analys; integraler, grundläggande differential- och differensekvationer
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs på helfart och omfattar föreläsningar och lärarledda övningar. Självstudier är ett nödvändigt komplement till undervisningen.
Examination
Avslutande skriftlig tentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången NEK 1 med minst 18 hp godkända eller kurserna Intro till NEK, Makro,grunkurs samt Mikro,grundkurs med minst 18 hp godkända eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Matematiska metoder i nationalekonomi, fortsättningskurs
Mathematical Methods in Economics
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 730G51      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     NAA   NA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-11-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.