Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Mikroekonomi, grundkurs, 12hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   730G50
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för hur resursfördelningen via prisbildningen fungerar i en marknadsekonomi under olika marknadsformer
- redogöra för innebörden av effektiv resursfördelning
- redogöra för vilka förhållanden på en marknad som leder till effektiv resursfördelning samt vilka förhållanden som leder till att marknader inte fungerar effektivt
- redogöra för varför man utför samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler och hur man går tillväga
- förklara vad som ligger bakom uppkomsten av internationell handel, samt för välfärdseffekterna av handel och handelspolitik
- tillämpa nationalekonomiska modeller för att analysera mikroekonomiska problem, som exempelvis
- förklara hur marknader påverkas av olika typer av störningar som exempelvis efterfrågeförändringar och politiska ingripanden
- avgöra om en marknad är effektiv eller ej, samt vad som kan öka effektiviteten
- utvärdera välfärdseffekterna av offentliga beslut.
Kursinnehåll
Studenten skall inför denna kurs känna till de nationalekonomiska grundproblemen, ha förmåga att tillämpa nationalekonomiska resonemang samt ha kunskaper om efterfrågans och utbudets bestämningsfaktorer, företagets olika produktions- och kostnadssamband samt hur en marknad med fullständig konkurrens fungerar. Kursen är en fortsättning på kursen Introduktion till nationalekonomi.

I kursen behandlas
- teorier för hur hushållet gör sina val på varu- och faktormarknaden samt hur valet påverkas av en förändring av priser, löner och inkomst.
- hur resursfördelningen för varor, tjänster och produktionsfaktorer fungerar vid olika former av ofullständig konkurrens, som monopol, monopolistisk konkurrens, oligopol, och monopsoni. Detta moment innehåller också grunderna i spelteorin.
- den ekonomiska välfärdsteorins grundläggande begrepp, hur man i välfärdsteorin definierar samhällsekonomisk effektivitet samt hur en ekonomi med fullständig konkurrens på alla marknader i det ideala fallet leder till samhällsekonomisk effektivitet.
- vilka förhållanden som gör att marknader inte fungerar samhällsekonomiskt effektivt samt vilka åtgärder som då kan vidtas.
- hur man utifrån ett s.k. public-choice perspektiv kan förklara varför offentliga ingrepp i marknadsekonomin ibland kan innebära försämrad effektivitet.
- hur effektiviteten påverkas av olika slag av skatter och olika sätt att avgiftsbelägga offentligt tillhandahållna varor och tjänster.
- varför man utför samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler och hur man går tillväga.
- vad som ligger bakom uppkomsten av internationell handel samt för välfärdseffekterna av handel och handelspolitik
- aktuell ekonomisk politik, som exempel kan nämnas miljöpolitik och bostadspolitik men även andra områden kan väljas.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen på kursen sker i form av övningar och seminarier. På dessa diskuteras uppgifter och problem som den studerande förutsätts förbereda i förväg, enskilt eller i grupp. Vidare hålls ett antal föreläsningar som hjälper den studerande att strukturera kursinnehållet. Den studerande arbetar i övrigt enskilt med inläsning av kurslitteratur och med övningsuppgifter.
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Introduktion till Nationalekonomi, 8 hp eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Mikroekonomi, grundkurs
Microeconomics
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 730G50      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     NAA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-11-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.