Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Makroekonomi, grundkurs, 10hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   730G49
Mål
Efter avslutad kurs skall den studenterande kunna
- återge den historiska utvecklingen av makroekonomiska idéer, kritik och samtida kontroverser på ett översiktligt sätt
- beskriva vad de centrala makroekonomiska problemen består i och varför de anses viktiga
- definiera viktiga begrepp inom det makroekonomiska området
- förklara hur de viktiga makroekonomiska variablerna bestäms samt deras inbördes beroende
- ingående analysera effekterna av störningar och av ekonomisk politik, stabiliseringspolitik
- bedöma den ekonomiska politikens möjligheter och begränsningar
- värdera ett ekonomiskt läge och bedöma en framtida utveckling
- redogöra för problem som gäller för små öppna ekonomier.
Kursinnehåll
Kursen inleds med en genomgång av viktiga makroekonomiska begrepp och problem. Detta innefattar att nationalräkenskaperna och begrepp relaterade till den finansiella ekonomin och de utrikes transaktionerna behandlas. De makroekonomiska målen gällande tillväxt, inflation, arbetslöshet och sysselsättning diskuteras. Därefter behandlas pengars roll i en marknadsekonomi och teorin för vad som på lång sikt bestämmer ett lands prisnivå och växelkurs.

Fortsättningsvis är fokus i kursen på vad som sammanhänger med konjunktursvängningarna, det vill säga hur BNP, inflation och arbetslöshet bestäms på kort och medelfristig sikt. Den grundläggande, så kallade Keynesianska teorin utgör basen för att bestämma jämvikt mellan totalt utbud och efterfrågan. De faktorer som bestämmer utbudet och efterfrågan och sambanden dem emellan behandlas. Därefter utvecklas teorin till att gälla en öppen ekonomi och en ekonomi med rörlig prisnivå och inflationsförväntningar.

Den sista delen i kursen behandlar möjligheter och problem med att bedriva ekonomisk politik, främst stabiliseringspolitik i syfte att dämpa konjunktursvängningarna. Den studerande får därvid möjlighet att relatera den makroekonomiska teorin till olika aktuella problem.

Under kursens gång berörs också den historiska utvecklingen av den svenska ekonomin samt det aktuella ekonomiska läget. Något berörs också utvecklingen av olika makroekonomiska skolor och teoribildningar.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av ett antal övningar och seminarier. På dessa diskuteras uppgifter och problem som den studerande förutsätts förbereda i förväg, enskilt eller i grupp. Under vissa övningstillfällen kan den studerande få tid att arbeta med uppgifter under schemalagd tid, delvis under handledning av lärare. Vidare hålls ett antal föreläsningar som hjälper den studerande att strukturera kursinnehållet och att få exempel från den makroekonomiska utvecklingen. Den studerande arbetar i övrigt enskilt med inläsning av kurslitteratur och med övningsuppgifter och problem till vilka lösningar i vissa fall tillhandahålls. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras dels med en skriftlig individuell tentamen, dels med ett skriftligt arbete där en särskild fråga analyseras. Detta arbete genomförs gruppvis och skall presenteras och diskuteras muntligt vid ett seminarium.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Introduktion till Nationalekonomi, 8 hp eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Makroekonomi, grundkurs
Macroeconomics
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: LiU-2008-00111   Kurskod: 730G49      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     NAA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-11-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.