Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Mercados y riesgos financieros: Latinoamérica, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   730G23
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- beskriva finansmarknader i i mindre utvecklade finansiella system, främst i Latinamerika.
- beskriva aktie-, ränte-, valuta- och derivadmarknader samt dess risker i några latinamerikanska länder.
- förkklara Centralbankernas roll (mål och medel) i Latinamerikas finansiella system.
Kursinnehåll
Kursens introducerande innehåll belyser
- finansmarknader i Latinamerika: aktie-, ränte-, valuta- och derivadmarknader,
- finansiella risker i dessa marknader – marknads-, kredit- och systemrisk,
- riskmått och riskhanteringsinstrument i dessa marknader,
- centralbankens- och Baselregelverksroll i dessa marknader.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning består av föreläsningar, som introducerar definitioner på finansmarknader och finansiella risker såsom riskhanteringsinstrument och dess tillämpning på marknads- och kreditrisker i Latinamerika, samt övningar, där studenten i mindre grupper får möjlighet att öva på att tillämpa sina kunskaper om de latinamerikanska finansiella marknaderna.
Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Aktivt och obligatoriskt deltagande vid övningar.
Skriftlig salstentamen.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

PREREQUISITOS
Para partcipar en el curso es necesario tener aprobado el primer curso de macroeconomía. Además el estudiante debe tener español como lengua materna och haber estudiado dos años en el “Internationella ekonomprogrammet, inriktning Spanska” o haber estudiado (y aprobado) mínimo de 30hp en el area de lengua española (o equivalente).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Mercados y riesgos financieros: Latinoamérica
Mercados y riesgos financieros: Latinoamérica, 7,5 ECTS Credits Financial Markets and Risks: Latin America
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 730G23      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     NAA   SA