Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ekonomisk brottslighet, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   730G19
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- uppvisa kunskap om omfattningen och utbredningen av ekonomisk brottslighet
- redogöra för hur olika aktörsgrupper i samhället ser på ekonomisk brottslighet som fenomen.
- uppvisa kunskap om kontrollmaktens olika alternativ för att ”lösa” detta samhällsproblem.
Kursinnehåll
Kursen behandlar ekonomisk brottslighet utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen bedrivs på halvfart och innehåller dels lektioner dels moment där studenterna arbetar i smågrupper. Resultat av grupparbeten, i form av PM, presenteras och diskuteras under särskilda seminarier, där även aktuella frågor och debatter i ämnet tas upp. Kursen avslutas med en individuell hemuppgift. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro vid samtliga seminarier, inlämnande av PM och individuell slutuppgift.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ekonomisk brottslighet, grundkurs
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 730G19      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-01-10 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.