Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ekonomisk historia 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   730G18
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera en övergripande orientering över de viktigare drivkrafterna i utvecklingen och omvandlingen av den internationella ekonomin under 1000 år,
- använda översiktliga kunskaper, historiskt och teoretiskt, om den internationella och den svenska ekonomiska och sociala historien,
- redogöra för de historiska skeendena och de drivkrafter som påverkat utvecklingen,
- använda centrala teorier, ekonomisk idéhistoria, samt metoder för tolkning och analys av historiska skeenden.
Kursinnehåll
1. Välfärdssamhällets framväxt. Internationell ekonomisk historia, 11,5 hp
Kursen ger grundläggande kunskap och förståelse av den ekonomiska och sociala förändringen i världen under perioden 1400-2000. Institutionella och teknologiska förhållanden är något som betonas och kursen behandlar industrialisering och framväxten av en välfärdsekonomi. Koncentration ligger på Europa.

2. Välfärdssamhällets framväxt, Svensk ekonomisk historia, 11 hp
Kursen ger grundläggande kunskaper och förståelse av ekonomisk omvandling i Sverige. Kursen behandlar jordbrukets omvandling och industrialiseringen av landet, den liberala epoken under 1800-talet och framväxten av ett modern västerländsk demokrati. Särskild vikt läggs vid sambandet mellan entreprenörskap, finansiellt system, statlig politik och ekonomiskt tillväxt. Även valutasystemets framväxt och orsakerna till finansiella och industriell kriser behandlas ingående.

3. Ekonomisk doktrinhistoria, 7,5 hp
Kursen ger grundläggande kunskap och förståelse av hur ekonomi som vetenskap och samhällsföreteelse har utvecklats från 1600-talet och till idag. Betoningen ligger på de stora ”skolorna” och de mest framträdande tänkarna. Kursen syftar till att ge studenten en övergripande orientering rörande ämnet ekonomins doktrinhistoria - över viktiga tänkare och idétraditioner i västerlandet.
Undervisning/Arbetsformer
Under kursens gång bedrivs undervisning genom föreläsningar. Utöver detta hålls seminarier, gruppövningar, tillämpningsarbeten och inom ramen för studentens arbetsinsatser ingågr förberedelse inför diskussioner och inläsning av kurslitteratur. Seminarier och tillämpningsarbeten är obligatoriska moment. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Delkurserna examineras separat genom salsskrivningar, hemskrivningar eller fortlöpande skriv- och gruppuppgifter, samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ekonomisk historia 1, grundkurs
Economic History 1
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 730G18      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   SA