Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Välfärdssamhällets framväxt. Svensk ekonomisk historia, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   730G16
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera en övergripande orientering över de viktigare drivkrafterna i utvecklingen och omvandlingen av den svenska ekonomin under 800 år,
- använda en bred kunskap om de historiska skeendena och de drivkrafter som påverkat utvecklingen,
- redogöra för jordbrukets omvandling, den tidiga industrialiseringen, 1800-talets ekonomiska liberalisering, industrisamhället6s genombrott, höjdpunkt och nedgång, mellankrigstidens kriser, tjänstesamhällets framväxt och den ”tredje industriella revolutionen”.
Kursinnehåll
Kursen ger grundläggande kunskaper och förståelse av ekonomisk omvandling i Sverige. Kursen behandlar jordbrukets omvandling och industrialiseringen av landet, den liberala epoken under 1800-talet och framväxten av ett modern västerländsk demokrati. Särskild vikt läggs vid sambandet mellan entreprenörskap, finansiellt system, statlig politik och ekonomiskt tillväxt. Även valutasystemets framväxt och orsakerna till finansiella och industriella kriser behandlas ingående.
Undervisning/Arbetsformer
Under kursens gång bedrivs undervisning genom föreläsningar. Utöver detta hålls seminarier, gruppövningar, tillämpningsarbeten och inom ramen för studentens arbetsinsatser ingår förberedelse inför diskussioner och inläsning av kurslitteratur. Seminarier och tillämpningsarbeten är obligatoriska moment.
Examination
Delkurserna examineras separat genom salsskrivning och fortlöpande skriv- och gruppuppgifter, samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Välfärdssamhällets framväxt. Svensk ekonomisk historia, grundkurs
The Rise of the Welfare Society, Swedish Economic History
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 730G16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   SA