Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Välfärdssamhällets framväxt. Internationell ekonomisk historia, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   730G15
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera en övergripande orientering över de viktigare drivkrafterna i utvecklingen och omvandlingen av den internationella ekonomin under 1000 år,
- använda översiktliga kunskaper, historiskt och teoretiskt, om den internationella ekonomiska och sociala historien,
- redogöra för de historiska skeendena och de drivkrafter som påverkat utvecklingen.
Kursinnehåll
Kursen ger grundläggande kunskap och förståelse av den ekonomiska och sociala förändringen i världen under perioden 1000-2000. Institutionella och teknologiska förhållanden är något som betonas och kursen behandlar industrialisering och framväxten av en välfärdsekonomi. Koncentration ligger på Europa.
Undervisning/Arbetsformer
Under kursens gång bedrivs undervisning genom föreläsningar. Utöver detta hålls seminarier, gruppövningar, tillämpningsarbeten och inom ramen för studentens arbetsinsatser ingår förberedelse inför diskussioner och inläsning av kurslitteratur. Seminarier och tillämpningsarbeten är obligatoriska moment.
Examination
Delkurserna examineras separat genom salsskrivning och fortlöpande skriv- och gruppuppgifter, samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Välfärdssamhällets framväxt. Internationell ekonomisk historia, grundkurs
The Rise of the Welfare Society. International Economic History
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 730G15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   SA