Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
3V(ärldsdelar): Afrika, Asien, Latinamerika, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   730G14
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- reflektera över grundläggande utvecklingsteorier,
- redogöra för orsaker till varför flertalet av världens fattiga koncentreras i Afrika, Asien och Latinamerika,
- beskriva och analysera, med fokus på fattigdom, tre världsdelars utvecklingsmöjligheter: Afrika, Asien och Latinamerika,
- visa kännedom om vilken bäring miljö-, jämställdhets- och demokratifrågor har på den övergripande utvecklingsprocessen,
- visa insikt i kulturens och religionens roll i dessa länders utvecklingssträvanden,
- redogöra för de tre världsdelarnas och dess länders plats i globaliseringsprocessen.
Kursinnehåll
Förutom en introduktion till utvecklingsteorier och teorier om fattigdom studeras följande frågor under kursens gång:
- Föreslagna, tillämpade samt resultat av politiska, ekonomiska och sociala lösningar.
- Miljö-, jämställdhets- och demokratifrågans plats i dessa lösningar.
- Kulturens och religionens roll i dessa länders utvecklingssträvanden.
- Dessa världsdelars och dess länders plats i globaliseringsprocessen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning består av föreläsningar som behandlar centrala begrepp, teorier och instrument, samt seminarier, där studenten i mindre grupper får möjlighet i) att öva på att presentera och granska olika författares och organisationers arbete, ii) att ventilera/opponera egna/andras studier och rapport baserade på en analys av ett land från 3-V(ärldsdelar) och iii) att utveckla sin seminarieteknik.
Examination
Aktivt och obligatoriskt deltagande vid seminarier.
Författande av en rapport i form av grupparbete.
Skriftlig salstentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
3V(ärldsdelar): Afrika, Asien, Latinamerika, grundkurs
3 Continents - Africa, Asia and Latin America
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 730G14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ÖÄA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-06-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.