Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
3V(ärldsdelar): Afrika, Asien, Latinamerika, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   730G14
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- reflektera över grundläggande utvecklingsteorier,
- redogöra för orsaker till varför flertalet av världens fattiga koncentreras i Afrika, Asien och Latinamerika,
- beskriva och analysera, med fokus på fattigdom, tre världsdelars utvecklingsmöjligheter: Afrika, Asien och Latinamerika,
- visa kännedom om vilken bäring miljö-, jämställdhets- och demokratifrågor har på den övergripande utvecklingsprocessen,
- visa insikt i kulturens och religionens roll i dessa länders utvecklingssträvanden,
- redogöra för de tre världsdelarnas och dess länders plats i globaliseringsprocessen.
Kursinnehåll
Förutom en introduktion till utvecklingsteorier och teorier om fattigdom studeras följande frågor under kursens gång:
- Föreslagna, tillämpade samt resultat av politiska, ekonomiska och sociala lösningar.
- Miljö-, jämställdhets- och demokratifrågans plats i dessa lösningar.
- Kulturens och religionens roll i dessa länders utvecklingssträvanden.
- Dessa världsdelars och dess länders plats i globaliseringsprocessen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning består av föreläsningar som behandlar centrala begrepp, teorier och instrument, samt seminarier, där studenten i mindre grupper får möjlighet i) att öva på att presentera och granska olika författares och organisationers arbete, ii) att ventilera/opponera egna/andras studier och rapport baserade på en analys av ett land från 3-V(ärldsdelar) och iii) att utveckla sin seminarieteknik.
Examination
Aktivt och obligatoriskt deltagande vid seminarier.
Författande av en rapport i form av grupparbete.
Skriftlig salstentamen.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
3V(ärldsdelar): Afrika, Asien, Latinamerika, grundkurs
3 Continents - Africa, Asia and Latin America
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 730G14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   SA