Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Genus och ekonomi, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   730G10
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- tillämpa ett genusperspektiv vid analys av ekonomiska förhållanden
- använda ekonomisk teori vid analys av rådande genusordning.
Kursinnehåll
Kursen behandlar:
Välfärds- och inkomstfördelning ur genusperspektiv.
Diskriminering på arbets- och andra marknader.
Ekonomisk analys av hushåll/familj.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig tentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Genus och ekonomi, grundkurs
Economics of gender
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 730G10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     NAA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-05-19 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.