Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ekonomisk analys av sport - klubbar, ligor, utövare och publik I, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   730G07
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande
- visa förståelse för hur olika professionella sporter kan ses som marknader
- förståelse för olika aktörers (lag, ligor, spelare) beteende på dessa marknader
- redogöra för kunskaper om den samhällsekonomiska betydelsen av elitsport.
Kursinnehåll
I kursen behandlas innebörden av sportmarknader och deras produkter och organisation. Prisbildningen på spelarmarknader studeras ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Vidare analyseras olika faktorer som påverkar efterfrågan från publik, media och sponsorer, samt det samhällsekonomiska värdet av olika typer av sportevenemang
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationen består av aktivt deltagande på seminarier samt av essäuppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ekonomisk analys av sport - klubbar, ligor, utövare och publik I, grundkurs
The Economics of Sport, part I
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: 730G07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     NAA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-11-15 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.