Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ekonomisk doktrinhistoria, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   730G05
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- beskriva en orientering, historiskt och teoretiskt, om utvecklingsmönster i de ekonomiska idéernas historia
- redogöra för de drivkrafter som påverkat utvecklingen och ha bekantat sig med centrala teoretiska skolor och tänkare.
Kursinnehåll
Kursen behandlar det ekonomiska tänkandets historia: utvecklingen av ekonomisk teori och metod, från merkantilismen till våra dagar. De klassiska nationalekonomerna (Smith, Ricardo, Malthus) behandlas, liksom framväxten av ämnet ekonomi under 1800- och 1900-talen. Kursen ger grundläggande kunskap och förståelse av hur ekonomi som vetenskap och samhällsföreteelse har utvecklats från 1600-talet och till idag. Betoningen ligger på de stora ”skolorna” och de mest framträdande tänkarna.
Undervisning/Arbetsformer
Under kursens gång bedrivs undervisning genom föreläsningar. Utöver detta hålls seminarier, gruppövningar, tillämpningsarbeten och inom ramen för studentens arbetsinsatser ingår förberedelse inför diskussioner och inläsning av kurslitteratur. Seminarier och tillämpningsarbeten är obligatoriska moment. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Delkurserna examineras separat genom salsskrivning och fortlöpande skriv- och gruppuppgifter, samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ekonomisk doktrinhistoria, grundkurs
History of Economic Thought
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 730G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     NAA   SA