Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Miljörättsekonomi, fortsättningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   730G04
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- tillämpa den ekonomiska analysen av miljölagstiftning och policy (miljörättsekonomi).
- självständigt applicera den miljörättsekonomiska analysen på miljöproblem.
Kursinnehåll
Kursen innehåller följande moment:
- Miljörättsliga mål och principer
- Äganderättigheter och miljön
- Administrativa styrmedel
- Ekonomiska styrmedel
- Miljöskadestånd och försäkring
- Miljöstraffrätt
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs på helfart och innehåller föreläsningar. Kursen ges på engelska.
Examination
Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs genomgången Nationalekonomi, grundkurs eller motsvarande kunskaper i mikroekonomi
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Miljörättsekonomi, fortsättningskurs
Environmental Law and Economics, Secondary level
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: LiU/2008-00111   Kurskod: 730G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     NAA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-06-01 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.