Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Nationalekonomi 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   730G03
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
- fördjupad kunskap i ekonomisk teori,
- fördjupad förmåga att bearbeta och analysera ekonomiska data,
-färdighet att använda ekonomisk teori och analysmetod på olika relevanta tillämpningsområden samt visa förmåga att kommunicera detta.
Kursinnehåll
Kursen består av två delkurser på vardera 7,5 hp (se nedan) samt en kandidatuppsats på 15 hp. Två av nedanstående kurser ingår:

Mikroekonomisk teori, 7,5 hp
(Microeconomic Theory)
Kursen behandlar mikroekonomisk teori på fördjupad nivå. Följande delar ingår:
- Konsumentteori
- Producentteori
- Resursfördelning vid olika marknadsformer
- Allmän jämvikt
- Spelteorins grunder
- Risk, osäkerhet och försäkring
- Informationsekonomi

Ekonometri, 7,5 hp
(Econometrics)
Formulering, skattning och tolkning av olika ekonometriska modeller för såväl mikro- som makroekonomiska frågeställningar. Inom ramen för detta behandlas
- den klassiska linjära regressionsmodellen och avvikelser från denna i form av bl a heteroskedasticitet, autokorrelation och multikolinjäritet
- modellspecifikationstest
- modeller för diskreta val
- stationäritet/icke stationäritet hos tidsseriedata
- paneldata
- simultana ekvationssystem.

Ekonomisk teori- och metodutveckling, 7,5 hp
(The development of Economic Theories and Mthods)
Kursen behandlar de ekonomiska teoriernas utveckling. Exempel på frågeställningar som tas upp är
- sambandet mellan ekonomisk och ekonomisk teoretisk utveckling
- teoriutveckling och ekonomiämnets domän, dvs vilka fenomen och frågeställningar som studeras
- samband mellan metod, domän och vetenskapssyn.

Avancerad Makroekonomi med inriktning mot tillväxtteori, 7,5 hp
(Advanced Macroeconomics and Growth Theory)
Kursen vänder sig till studenter som efter magisterexamen vill kunna förstå vad tillväxt innebär och analysera dess orsaker på ett för ekonomer gängse och adekvat sätt. Syftet är att den studerande förvärvar fördjupade kunskaper om teoribildningen kring detta fenomen samt ges möjligheter att utifrån dessa teorier analysera centrala ekonomiska frågor.

Tjänstesektorns ekonomi med fördjupning inom transportområdet, 7,5 hp
(The Economics of the Service Sector With Emphasis on the Field of Transportation)
Traditionell mikroekonomisk teori kan sägas främst vara modellerad efter marknader för materiella och transporterbara varor. Hänsyn till tjänsternas särdrag vid ekonomisk analys ger nya perspektiv på fler viktiga samhällsproblem. Den studerande skall genom kursen erövra förståelse för tillämpbarheten av traditionell teori i ett förändrat samhälle likväl som behovet och arten av teoretisk utveckling. De transportekonomiska fördjupningarna gäller några av de svåraste värderingsproblemen inom området, som t ex värdet av ökad trafiksäkerhet, miljöintrång och tid.

Valfri kurs, fördjupning inom ekonomisk teori, 7,5 hp
(Optional Cource, Intermediate Economcs)

Kandidatuppsats, 15 hp
(Bachelor Thesis)
Den studerande väljer, avgränsar, problematiserar och behandlar ett relevant område, där kunskaper i ekonomisk teori kan utnyttjas och fördjupas.
Undervisning/Arbetsformer
Studierna bedrivs på helfart. Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, laborationer, seminarier och handledning.
Examination
Varje delkurs examineras i form av tentamen vid kursens slut och/eller i form av fortlöpande prov inom ramen för undervisningen. Kandidatuppsatsen examineras genom försvarande av uppsats vid slutseminarium och genom fullgörande av opposition på annan uppsats samt genom aktivt deltagande vid ytterligare fem uppsatsseminarier.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs godkänd Nationalekonomi 1, 20 p (30 hp) samt genomgången Nationalekonomi 2, 20 p (30 hp) med minst 15 p (22,5 hp) godkända där delkursen ”Matematiska metoder i nationalekonomi” skall ingå (eller motsvarande förkunskaper).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Nationalekonomi 3, fördjupningskurs
Economics 3
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 730G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     NAA   SA