Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Nationalekonomi 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   730G02
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för ekonomisk teori och analysmetoder,
- använda kunskap om tillämpningsområden för ekonomisk teori,
- genomföra analys av ekonomiska förhållanden och fenomen,
- utifrån ett kritiskt förhållningssätt följa den ekonomiskt-politiska debatten.
Kursinnehåll
Kursen består av fyra delkurser om 7,5 hp vardera. Utbudet av delkurser kan variera från termin till termin, men följande kurser kan ingå:

Matematiska metoder i nationalekonomi, 7,5 hp
Statisk jämviktsanalys, komparativ statisk analys, optimeringsproblem och dynamisk analys är de områden som ingår i delkursen.

Makroekonomisk teori, 7,5 hp
Delkursen behandlar den moderna teoribildningen inom det makroekonomiska området med tonvikt på sysselsättningens och penningvärdets bestämningsfaktorer. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den ekonomiska politikens möjligheter och begränsningar.

Marknadsstruktur och företagsstrategi, 7,5 hp
Delkursen är en fördjupning inom mikroekonomisk teori och handlar om efterfrågemönster och påverkan, företagsmodeller och marknadsformer, beteende och strategi, information och reklam samt företagsutveckling och teknisk utveckling.

Ekonomisk politik - den offentliga sektorn i en marknadsekonomi , 7,5 hp
Delkursen behandlar den offentliga sektorns olika roller i en marknadsekonomi, dels rollen som producent och finansiär av offentlig konsumtion, dels rollen som övervakare och reglerare av den privata, marknadsstyrda sektorn. Exempel på områden som tas upp är kollektiva nyttigheter, naturliga monopol, avgiftsfinansiering, beskattning, regleringar och fördelningspolitik.

Internationell ekonomi, 7,5 hp
Internationell handelsteori och politik, välfärdseffekter av handel, faktorrörlighet samt globalisering och regionalisering uppmärksammas inom delkursen.

Ekonomisk samhällsanalys, 7,5 hp
Kursen behandlar genomgripande förändringar i de utvecklade industriländernas produktions- och konsumtionsstrukturer, t ex övergången ett postindustriellt samhälle och globalisering av såväl produktion som konsumtion. Orsaker till dessa förändringar och konsekvenser för den enskilda människans livsvillkor diskuteras utifrån ekonomisk teori.

Finansiell ekonomi, 7,5 hp
Grundläggande finansiell teori samt realiakunskaper om det finansiella systemet, om aktörerna och om instrumenten på de finansiella marknaderna. Hushållet och företaget kommer at belysas ur ett inkomstfördelnings-, ett investerings- och ett finansieringsteoretiskt perspektiv.

Environmental Law and Economics, 7,5 hp
(Ges på engelska)
The course includes an economic analysis of environmental principles such as sustainable development and polluter pays principle as well as specific laws e.g. land laws, city planning, production and emission standards, licenses, safety regula¬tions, civil liability, administra¬tive and criminal sanctions, taxes, deposits and compulsory insurance.

Räntebärande finansiella instrument, 7,5 hp
Marknader för räntebärande instrument sätts i ett internationellt makroekonomiskt perspektiv, vilket inkluderar bl.a. penningpolitikens effekter på finansiella marknader. Prissättning på räntebärande instrument, alternativa portföljstrategier, valuta- och ränterisker, avkastningskurvor etc. beskrivs och analyseras med hänsyn taget till bl.a. penningpolitiken, valutapolitiken och konjunkturutveckling.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och seminarier och bedrivs på heltid. Till varje delkurs finns obligatorisk kurslitteratur. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Varje delkurs examineras för sig genom avlutande skriftlig tentamen och/eller löpande inlämningsuppgifter.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi 1 med minst 15 p (22,5 hp) godkända (eller motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Nationalekonomi 2, fortsättningskurs
Economics 2
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 730G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     NAA   SA