Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Nationalekonomi 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   730G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för grundläggande ekonomisk teori,
- använda den nationalekonomiska begreppsapparaten,
- demonstrera viss förmåga att kritiskt tillämpa ekonomisk teori på aktuella problem.
Kursinnehåll
Kursen består av tre delkurser, Introduktion till nationalekonomi, 8 hp, Makroekonomi, 10 hp samt Mikro- och välfärdsekonomi, 12 hp.

Introduktion till nationalekonomi, 8 hp
Kursen behandlar följande:
- Knapphetsproblemet och alternativkostnadsbegreppet. Den ekonomiska teorins förutsättningar; aktörerna på marknaden och antagandet om rationalitet.
- Efterfrågan, utbud och jämviktspris. Effekter på jämvikten av olika slags störningar.
- Produktionsteori.
- Företagets kostnadssamband på kort och lång sikt.
- Vinstmaximering och utbud vid fullständig konkurrens.
- Tillväxtens bestämningsfaktorer enligt den neoklassiska tillväxtteorin. Teorin om endogen tillväxt. Svensk ekonomisk utveckling i ett långsiktigt perspektiv.
- Arbetsmarknaden. Strukturell och konjunkturell arbetslöshet. Arbetsmarknadspolitik.

Makroekonomi, 10 hp
Kursen inleds med en genomgång av viktiga makroekonomiska begrepp och problem. Nationalräkenskaperna och begrepp relaterade till den finansiella ekonomin och de utrikes transaktionerna behandlas. De makroekonomiska målen gällande tillväxten, inflationen och arbetslösheten/sysselsättningen diskuteras. Därefter behandlas pengars roll i en marknadsekonomi och teorin för vad som på lång sikt bestämmer ett lands prisnivå och växelkurs.

Fortsättningsvis är fokus i kursen på vad som sammanhänger med konjunktursvängningarna, det vill säga hur BNP, inflation och arbetslöshet bestäms på kort och medelfristig sikt. Den grundläggande, så kallade Keynesianska teorin utgör basen för att bestämma jämvikt mellan totalt utbud och efterfrågan. De faktorer som bestämmer utbudet och efterfrågan och sambanden dem emellan behandlas. Därefter utvecklas teorin till att gälla en öppen ekonomi och en ekonomi med rörlig prisnivå och inflationsförväntningar.

Den sista delen i kursen behandlar möjligheter och problem med att bedriva ekonomisk politik, främst stabiliseringspolitik i syfte att dämpa konjunktursvängningarna. Den studerande får därvid möjlighet att relatera den makroekonomiska teorin till olika aktuella problem.

Under kursens gång berörs också den historiska utvecklingen av den svenska ekonomin samt det aktuella ekonomiska läget. Något berörs också utvecklingen av olika makroekonomiska skolor och teoribildningar.

2.1 Mikro- och välfärdsekonomi, 8 hp
Delkursen handlar om resursfördelningsprocessen i marknadsekonomier. På marknader för varor, tjänster, kapital och arbetskraft fattas mängder av beslut som via prisbildningen styrs hur resurserna i ett samhälle används. Följande områden behandlas:

- Konsumtionsteori
- Elasticiteter
- Resursfördelning vid fullständig konkurrens samt olika slag av ofullständig konkurrens (monopol, monopolistisk konkurrens, oligopol, monopsoni)
- Produktionsfaktormarknaden
- Skatter och samhällsekonomisk effektivitet
- Välfärdsteorins grunder
- Marknadsimperfektioner
- Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler
- Internationell resursfördelning
- Public choice teorin
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner, handledning och seminarier. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Prov sker i form av tentamen vid slutet av varje delkurs och/eller i form av fortlöpande prov inom ramen för undervisningen. Tentamen kan vara skriftlig eller muntlig.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Nationalekonomi 1, grundkurs
Economics 1
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 730G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     NAA   SA