Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde Nationalekonomi - NA1
  Kurskod   730A35
Mål
Efter slutförd kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:
- teoretisk och praktisk redogöra för finansiell investering och finansiell riskhantering via portföljdiversifiering samt via derivatinstrument.
- bygga portfölj- och derivatmodeller i Excel med stöd av enkel VBA programmering.
- självständigt värdera derivatinstrument (forwards, futures, swappar och optioner) samt redogöra för instrumentens olika egenskaper.
- självständigt och kritiskt utforma och implementera investeringsstrategier som såväl syftar till att uppnå riskreduktion som ökad riskexponering vid spekulation.
- självständigt via finansiella databaser inhämta finansiell information, tolka den och kritiskt bearbeta denna med hjälp av statistiska metoder i syfte att konstruera bättre tillgångsallokeringar.
- självständigt och kritiskt utforma policy/strategidokument för förvaltning av finansiella tillgångar som tar hänsyn till kundens behov, marknadsförhållanden samt tillgängliga/tillåtna finansiella instrument och riskhanteringstekniker.
- självständigt och kritiskt utvärdera portföljförvaltning och riskhantering.
- kritiskt reflektera kring irrationellt mänskligt beteende vid finansiell investering, portföljförvaltning, spekulation och riskhantering ("Behavioural Finance").
Kursinnehåll
Kursen omfattar modern finansiell investeringsteori med fokus på investeringsprocessen, avkastningshantering och riskhantering på aktie- och derivatmarknader. De teorier som behandlas är portföljvalsteori och teori om prissättning och värdering av finansiella instrument med tyngdpunkt på aktier och derivatinstrument. I kursen ingår investerings- och riskanalys med stöd av finansiella Excel-modeller och statistiska metoder. Kursen tar ett helhetsperspektiv och behandlar också kvalitativa aspekter på investeringsstrategier, risk och riskhantering. Ett sådant kvalitativt perspektiv är aktuella rön om irrationellt beteende och systematiska felslut ("Behavioural Finance") på finansmarknader.
På kursen tas följande upp:
- konstruktion av värderings- och riskhanteringsmodeller i Excel,
- programmering i VBA i syfte att automatisera inhämtning av finansiell data och automatisering av beräkningar i Excel,
- optionsmarknaden och optionsstrategier,
- värdering av terminsinstrument, swappar och optioner,
- implementering av hedgestrategier,
- känslighetsanalys av derivatpositioner via grekerna,
- optioners implicita volatiliteter,
- portföljvalsteori och beräkning av optimala tillgångsallokeringar med stöd av Excel,
- faktormodeller och portföljsammansättning,
- pristeorier och bearbetning av ingångsdata,
- utvärdering av portföljförvaltning,
- policy, policydokument och investeringsprocessen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen omfattar, finanslaborationsövningar, caseseminarier, föreläsnignar och litteraturseminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker i form av finanslaboration, caseövning, aktivt seminariedeltagande, skriftlig rapport och skriftlig dugga. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi grundkurs 30 hp, Nationalekonomi fortsättningskurs 30 hp och Nationalekonomi fördjupningskurs 30 hp med minst 60 hp godkända eller motsvarande. Kurser motsvarande 15hp fortsättningsnivå inom området finansiell ekonomi fordras. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument
Financial Risk Management - Portfolio Theory and Derivatives
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 730A35      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     NAA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-05-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.