Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spelteori, 7,5hp
 
Kurskategori Civilekonomprogrammet samt i Internationella civilekonomprogrammet och fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi
Ämnesområde Nationalekonomi - NA1
  Kurskod   730A23
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för och kritiskt granska spelteori och dess metod.
- kritiskt granska och sakligt förhålla sig till spelteoretisk forskning.
- tillämpa spelteori i analysen av ekonomiska problemställningar.
Kursinnehåll
Kursen behandlar spelteorins grunder med fokus på analys av jämviktslösningar under olika förutsättningar/antaganden. En stor del av kursen kommer att ägnas tillämpningar av spelteori i analys av strategiskt beteende och dess ekonomiska konsekvenser.
På kursen kommer följande att behandlas:
- Analys av Nash-jämvikter i spel med fullständig information.
- Analys av mixade jämvikter.
- Spel i extensiv och normal form.
- Analys av Bayesianska jämvikter i spel med ofullständig information.
- Analys av upprepade spel.
- Förhandlingsspel.
- Analys av förtroenderelationer och opportunistiskt beteende.
- Analys av rationellt och irrationellt beteende.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen omfattar föreläsningar och seminarier. Studenten förväntas också bedriva självstudier.
Examination
Kursen examineras med en skriftlig tentamen och genom aktivt deltagande på seminarier. Detaljerad information återfinns i studievägledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi grundkurser 30hp, Nationalekonomi fortsättningskurser 30hp och Nationalekonomi fördjupningskurser 30hp med minst 60hp godkända eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spelteori
Game Theory
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2009-00594 och 2009-00595   Kurskod: 730A23      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-05-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.