Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Institutionell teori och analys, 7,5hp
 
Kurskategori Civilekonomprogrammet samt i Internationella civilekonomprogrammet och fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi
Ämnesområde Nationalekonomi - NA1
  Kurskod   730A22
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för och kritiskt granska institutionell teori och metod.
- kritiskt granska och sakligt förhålla sig institutionell forskning.
- tillämpa institutionell teori i analysen till ekonomiska problemställningar.
Kursinnehåll
På kursen kommer institutionell teori presenteras och användas för att analysera institutioners inverkan på ekonomiska och politiska utfall samt på aktörers beteende. Centralt för kursen är begrepp som ’transaktionskostnader’, ’äganderätt’, ’allmänningens tragedi’, ’rent-seeking’, ’förtroende’, ’opportunistiskt beteende’, ’principal-agent’, ’governance structures’ och ’regleringar’. Centralt är också att studera drivkrafterna bakom institutionell förändring och ekonomisk omvandling. Slutligen kommer frågan om hur människor agerar och interagerar i en komplex värld och hur institutioner kan visas vara ett svar på transaktionskostnader, begränsad information, begränsad rationalitet, kulturella faktorer och beteendemässiga bias som kan uppfattas som irrationalitet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen omfattar föreläsningar, litteratur- och fallseminarier. Studenten förväntas också bedriva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarier och genom skrivna seminarierapporter. Detaljerad information finns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi grundkurs 30hp, Nationalekonomi fortsättningskurs 30hp och Nationalekonomi fördjupningskurs 30hp med minst 60hp godkända eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Institutionell teori och analys
Institutional Theory and Analysis
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2009-00594 och 2009-00959   Kurskod: 730A22      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-05-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2015-03-16