Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Institutionell och spelteoretisk analys, 15hp
 
Kurskategori Civilekonomprogrammet samt i Internationella civilekonomprogrammet och fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi
Ämnesområde Nationalekonomi - NA1
  Kurskod   730A19
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- demonstrera fördjupad kunskap i institutionell- och spelteoretisk teori och metod,
- kritiskt granska och sakligt förhålla sig till institutionell och spelteoretisk forskning,
- tillämpa institutionell och spelteoretisk teori i analysen av ekonomiska problemställningar och inom policyanalys.
Kursinnehåll
Kursen kommer att omfatta och kombinera institutionell teori och spelteori, där spelteorin fungerar som ett verktyg och en formell utgångspunkt för institutionell analys. Under kursen kommer spelteori att användas för att tolka strategiskt beteende och strategiska situationer givet institutionella restriktioner som värderingar, normer, kontrakt, "governance structures", regleringar och organisationsformer. Centralt för kursen är också frågan om hur olika typer av institutioner är svar på incitaments-, informations- och rationalitetsproblem som uppmärksammats och analyserats inom spelteori. Vidare kommer kursdeltagarna lära sig grunderna i att konstruera spel avpassade för att analysera såväl statiska som dynamiska strategiska situationer inom ekonomi och politik.

På kursen kommer institutionell teori nyttjas för att analysera institutioners inverkan på ekonomiska och politiska utfall samt på aktörers beteende. Härvidlag är begrepp som transaktionskostnader, äganderätt, allmänningens tragedi, "rent seeking", förtroende, opportunistiskt beteende, principal-agent, "governance structures" och regleringar centrala. Därtill kommer drivkrafterna bakom institutionell förändring och ekonomisk omvandling att behandlas. Slutligen kommer frågan om hur människor agerar och interagerar i en komplex värld och hur institutioner kan visas vara en respons på begränsad rationalitet, begränsad information och beteendemässiga bias som kan uppfattas som irrationalitet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen omfattar föreläsningar, övningslektioner, litteratur- och fallseminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom en dugga, aktivt deltagande på litteraturseminarier och genom skrivna seminarierapporter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nek 3.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Institutionell och spelteoretisk analys
Institutional and Game Theoretical Analysis
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 730A19      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-12-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.