Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ekonomisk teori- och metodutveckling, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NA1
Ämnesområde Nationalekonomi
  Kurskod   730A17
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för och kritiskt granska nationalekonomiämnets historiska utveckling med avseende på vad som studeras (ämnets domän) och hur det studerats (ämnets metod).
- redogöra för olika former av kritik mot nationalekonomi.
- redogöra för grundläggande skillnader när det gäller nationalekonomins metod och förhållningssätt jämfört med andra vetenskaper.
- beskriva och kritiskt analysera olika tillämpningsområden för modern nationalekonomi.
Kursinnehåll
Kursen behandlar de ekonomiska teoriernas utveckling. Exempel på frågeställningar som tas upp är
- sambandet mellan ekonomisk och ekonomisk-teoretisk utveckling
- ideologiska förändringar och trender
- teoriutveckling och ekonomiämnets domän, dvs vilka fenomen och frågeställningar som studeras
- samband mellan metod, domän och vetenskapssyn
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, handledning och seminarier. Därutöver ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker genom inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i obligatoriska seminarier eller i form av tentamen vid slutet av en delkurs eller i båda dessa former. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi grundkurs 30 hp, Nationalekonomi fortsättningskurs 30 hp och Nationalekonomi fördjupningskurs 30 hp med minst 60 hp godkända eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ekonomisk teori- och metodutveckling, avancerad nivå
Economic theory and methodology development, second cycle
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 730A17      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NA1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     NA1   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-01-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2011-11-18