Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Behavioural Economics, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi
Ämnesområde Nationalekonomi - NA1
  Kurskod   730A15
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för och kritiskt granska den viktigaste teoretiska och empiriska forskningen inom beteendeekonomi,
- förklara huvudsakliga teorier, begrepp och metoder inom beteendeekonomi,
- tillämpa beteendeekonomiska teorier, begrepp och empiriska resultat i analys av ekonomisk problem
- redogöra för de viktigaste debatterna om hur beteendeekonomi kan bidra till ”public policy”.
Kursinnehåll
Kursen är indelad i åtta områden
- Den historiska utvecklingen av beteendeekonomi.
- Tidspreferenser ( självkontrollsproblem/val över tid).
- Riskpreferenser (prospekt teori/förlust aversion).
- Rättvisa och sociala preferenser.
- Överdrivet självförtroende.
- Kommunikation i sociala dilemman och köpslående.
- Social signalering.
- Neuroekonomi.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av en kombination av föreläsningar, hemuppgifter, seminarier och laborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom hemuppgifter, aktivt deltagande under seminarier samt en hemtenta vid kursens slut. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt motsvarande 150 ECT poäng varav 75 poäng i ett huvudämne. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande engelska B, eller TOEFL (minimumbetyg: Pappersbaserad 575 + TWE-betyg 4.5, internetbaserad 90 TWE-betyg 20), IELTS, akademisk (minimumbetyg: Genomsnitt 6.5 där inget enskilt betyg är under 5.5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Behavioural Economics
Behavioural Economics, advance course
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 730A15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-05-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.