Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument, 15hp
 
Kurskategori Civilekonomprogrammet samt i Internationella civilekonomprogrammet och fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde Nationalekonomi - NA1
  Kurskod   730A12
Mål
Efter slutförd kurs skall den studerande kunna:
- ha en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om finansiell investering och finansiell riskhantering via portföljdiversifiering samt via derivatinstrument.
- ha förmåga att självständigt bygga portfölj- och derivatmodeller i Excel med stöd av enkel VBA programmering.
- ha förmåga att självständigt värdera derivatinstrument (forwards, futures, swappar och optioner) samt redogöra för instrumentens olika egenskaper.
- ha förmåga att självständigt och kritiskt utforma och implementera investeringsstrategier som såväl syftar till att uppnå riskreduktion som ökad riskexponering vid spekulation.
- ha förmåga att självständigt via finansiella databaser inhämta finansiell information, tolka den och kritiskt bearbeta denna med hjälp av statistiska metoder i syfte att konstruera bättre tillgångsallokeringar.
- ha förmåga att självständigt och kritiskt utforma policy/strategidokument för förvaltning av finansiella tillgångar som tar hänsyn till kundens behov, marknadsförhållanden samt tillgängliga/tillåtna finansiella instrument och riskhanteringstekniker.
- ha förmåga att självständigt och kritiskt utvärdera portföljförvaltning och riskhantering.
- ha kunskap om och förmåga att kritiskt reflektera kring irrationellt mänskligt beteende vid finansiell investering, portföljförvaltning, spekulation och riskhantering ("Behavioural Finance").
Kursinnehåll
Kursen omfattar modern finansiell investeringsteori med fokus på investeringsprocessen, avkastningshantering och riskhantering på aktie- och derivatmarknader. De teorier som behandlas är portföljvalsteori och teori om prissättning och värdering av finansiella instrument med tyngdpunkt på aktier och derivatinstrument. I kursen ingår investerings- och riskanalys med stöd av finansiella Excel-modeller och statistiska metoder. Kursen tar ett helhetsperspektiv och behandlar också kvalitativa aspekter på investeringsstrategier, risk och riskhantering. Ett sådant kvalitativt perspektiv är aktuella rön om irrationellt beteende och systematiska felslut ("Behavioural Finance") på finansmarknader.
På kursen tas följande upp:
- konstruktion av värderings- och riskhanteringsmodeller i Excel,
- programmering i VBA i syfte att automatisera inhämtning av finansiell data och automatisering av beräkningar i Excel,
- optionsmarknaden och optionsstrategier,
- värdering av terminsinstrument, swappar och optioner,
- implementering av hedgestrategier,
- känslighetsanalys av derivatpositioner via grekerna,
- optioners implicita volatiliteter,
- portföljvalsteori och beräkning av optimala tillgångsallokeringar med stöd av Excel,
- faktormodeller och portföljsammansättning,
- pristeorier och bearbetning av ingångsdata,
- utvärdering av portföljförvaltning,
- policy, policydokument och investeringsprocessen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen omfattar, finanslaborationsövningar, caseseminarier, föreläsnignar och litteraturseminarier.
Examination
Examination sker i form av finanslaboration, caseövning, aktivt seminariedeltagande, skriftlig rapport och skriftlig dugga. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs att kursen Finansiell ekonomi, 7,5 hp (”Corporate Finance”) eller motsvarande är avklarad samt att Kredit och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv, 7,5 hp (”International Finance”) eller motsvarande är genomgången.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument
Financial Risk Management – Portfolio Theory and Derivatives
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2009-00594 och 2009-00595   Kurskod: 730A12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     NAA   TE  
Fastställd av kursplanenämnden 2010-11-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.